Black Dame of Nesvizh

Black Dame of Nesvizh
Black Dame of Nesvizh
Black Dame of Nesvizh
Black Dame of Nesvizh
Black Dame of Nesvizh
Black Dame of Nesvizh


Photographer: @Paul_portnov
Model: @melancholy.alice

Wardrobe Credits:

Dress - My muse